10 cách tạo password ngẫu nhiên trên Linux từ Command Line

Xin giới thiệu với các bạn 10 cách đơn giản để tạo password ngẫu nhiên từ Command Line (dòng lệnh) trên hệ điều hành Linux.

Hướng dẫn

  • date +%s | sha256sum | base64 | head -c 32 ; echo

  • < /dev/urandom tr -dc _A-Z-a-z-0-9 | head -c${1:-32};echo;

  • openssl rand -base64 32

  • tr -cd ‘[:alnum:]’ < /dev/urandom | fold -w30 | head -n1

  • strings /dev/urandom | grep -o ‘:alnum:’ | head -n 30 | tr -d ‘\n’; echo

  • < /dev/urandom tr -dc _A-Z-a-z-0-9 | head -c6

  • dd if=/dev/urandom bs=1 count=32 2>/dev/null | base64 -w 0 | rev | cut -b 2- | rev

  • </dev/urandom tr -dc ‘12345!@#$%qwertQWERTasdfgASDFGzxcvbZXCVB’ | head -c8; echo “”

  • randpw(){ < /dev/urandom tr -dc _A-Z-a-z-0-9 | head -c${1:-16};echo;}

  • date | md5sum

Theo vnhow.vn

Bài hay khác