Cách kiểm tra địa chỉ email trong Javascript với Regular Expression

Regular Expression – Biểu thức chính quy sẽ giúp bạn kiểm tra tính đúng đắn của một địa chỉ email một cách nhanh chóng. Bài viết sẽ hướng dẫn các bạn thực hiện việc này trong ngôn ngữ Javascript.

Hướng dẫn

 • Viết một hàm để kiểm tra tính đúng đắn của địa chỉ email

  <script type="text/javascript">
  function isEmail(email) {
  			var isValid = false;
  			var regex = /^([a-zA-Z0-9_\.\-])+\@(([a-zA-Z0-9\-])+\.)+([a-zA-Z0-9]{2,4})+$/;
  			if(regex.test(email)) {
  				isValid = true;
  			}
  			return isValid;
  		}
  </script>

  Hàm này sẽ nhận một tham số là địa chỉ email và kết quả trả về kiểu Boolean. Chuỗi regex là biểu thức chính quy dùng để kiểm tra địa chỉ email đưa vào.

 • Khi dùng hàm này, bạn có thể gọi như sau

  <script type="text/javascript">
   var email = 'abc@vnhow.vn';
   if(isEmail(email)) {
    alert(email + ' là một địa chỉ email đúng');
   } else {
    alert(email + ' là một địa chỉ email sai');
   }

  Theo vnhow.vn

Bài hay khác