Thiết kế tên lửa nước tối ưu, phóng đạt độ cao 534m